henhouse

Where Will I Make My Nest?"

is inspired by a traditional gaelic poem about a hen looking for a place to make a nest . Set in the small crofting community of Assynt (in NW Sutherland), the story interweaves the modern and ancient through music and animation.
Seordag is a metal hen with a TV set body. On her quest to find a place to make her nest, Seordag encounters a helpful seagull, a cow-fiddle, an accordian sheep, a talking cement mixer and Marlene, the hardy crofter. Seordags' new friends help her to make a fabulous hen house where she lays three eggs. They hatch into mobile phone chicks and they have a grand ceilidh.

Dh'éirich "Càit An Dèan Mi Mo Nead?"

á bàrdachd thradiseanta Ghàidhlig mu dheidhinn cearc a' siubhal bad air son nead a dhèanamh. 'S e a' gabhail àite ann an sgìre chroitearachd Asainte (ann an ceann an-iarthuath Chataibh), tha an sgeul a' filleadh sean agus ùr tron cheòl 's tron bheothachas.
Tha Seòrdag 'na circ mheatailte le bogsa TBh mar bhodhaig. Air a rathad gu àite neadachaidh a lorg, tha i tighinn thairis air faoileag chuideachail, bó a tha 'na fidhill, caora a tha 'na bogsa ciùil, measgadair sameant a bhruidhneas, agus Marlene, a tha 'na bana-chroitear dhuineil. Tha na càirdean ùra aice ga cuideachadh gu taigh chearc mìorbhaileach a dhèanamh far a bheil i a' breith trì uighean. Tha iad seo a' dol 'nan iseanan fón-làimhe agus tha céilidh sgoinneil aca.

Fèis Drama Na H-Òigridh 2006 - Gaelic Youth Theatre Festival 2006

An extract of "Càit An Dèan Mi Mo Nead?" was performed by the Gaelic Youth Theatre at the MacPhail Theatre on Friday Feb 24th .

Peccadilloes

Exhibited at the Visual Arts Scotland 2006 exhibition at the Royal Society of Artists, The Mound, Edinburgh